Häckar och buskage

Häckar och träd

Du som fastighetsägare har viss skyldigheter. Detta innebär att du kan hållas ansvarig om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på väghållningsfordon. Om kommunen är ägare till gatumarken har vi rätt att ta bort grenar om de medför olägenhet.


har du tänkt på detta?

  • Små barn kanske inte syns om din häck är för hög.
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger eller sticker ut i gångbanan.
  • Grenar kan skymma gatuskyltar som innebär att exempelvis räddningstjänsten får svårigheter att hitta fram.

För att förhindra risker så finns här nedan information kring hur du bör sköta din häck, buskage eller liknande.

Tomt intill gatan

Träd över gångväg, cykelväg eller bilväg ska klippas för rätt höjd.

Över gångväg gäller minst 2,5 m, över cykelväg gäller minst 3,2 m och över bilväg gäller minst 4,6 m. 

Illustration växlighet intill gångbana

Hörntomt

I korsning gäller den så kallade sikttriangeln. Den finns 10 meter i vardera riktning. Här gäller att häckar högst får vara 0,8 m höga. Inga friggebodar eller liknade bör placeras i sikttriangeln.

Illustration växlighet i korsning

Utfart från tomten

Vid utfart till gatan gäller att häckar ska vara som högst 0,8 m för att man ska se gång och cykeltrafikanter i god tid. Låg hastighet vid utfart gäller som alltid. 

Illustration växlighet vid garageinfart

Vid nyplantering av häck

Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen mot gata eller cykelbana. Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter från tomtgränsen. Rådgör gärna med dina grannar om vad de tycker om den planerade förändringen av din trädgård.

Illustration växlighet

Illustration när det blir fel

När det blir fel

Om träd hänger ned på lägre höjd än de får och buskar är för höga kan kommunen klippa träd och buskar till rätt höjd om inte fastighetsägaren gör detta efter påminnelse.