Gatubelysning

Väg- och cykelvägsbelysning

Kommunens belysning delas upp i tätortsbelysning och landsbygdsbelysning. Där detaljplan finns räknas området som tätort ur belysningssynpunkt. På landsbygden består belysningsanläggningarna av gamla system som övertagits från dåvarande Vägverket, idag Trafikverket.

Drift- och underhåll av all belysning sköts av en Teknik i Väst AB, utifrån Eda kommuns uppdrag. Utbyte till LED-armaturer sker successivt för sänka energikostnader och minskat underhållsbehov.

Tider

Sommarsläckning sker mellan 15 maj och 15 augusti. Nattsläckning gäller för övriga tider på året  mellan kl 24.00 och kl 05.00.

Översyn av belysningsanläggningar på landsbygden

Ett projekt har under flera år pågått för att byta ut och minska ned anläggningarna på landsbygden, för att klara driften ekonomiskt och för att uppfylla gällande säkerhetskrav samt kravet på kvicksilverfria belysningsarmaturer. Vid upprustning, byts gamla trästolpar mot eftergivliga stolpar för ökad trafiksäkerhet. 

Trafikskadad belysning

Ibland drabbas belysningsanläggningar av trafikskador. Så fort skadan blir känd för kommunen, anmäls skadan till Teknik i Väst AB. I första hand elsäkras anläggningen så att personskador inte uppkommer, medan byte av stolpe ofta görs vid ett senare tillfälle.