Vrångsälvsudden

Flygbild över planområdet

Planens syfte

Syftet med det kommande planarbetet är att möjliggöra bostäder i närhet till handelsområdet för att komplettera tätortens gestaltning samt möta kommunens behov på trygghetsboende och bostäder.

Programsamråd

Programhandlingarna var ute på programsamråd 18 april 2017 till 8 maj 2017.

Status

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019-03-14 § 31 att planen tillvidare blir vilande.