Köldmedier

Vad är köldmedier?

Köldmedier kallar man de kemikalier som kan transportera kyla och används till exempel i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan. Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium. Flera av freonerna bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet om de släpps ut.

Äldre köldmedier av typ CFC och HCFC (freon) har egenskaper som påverkar och tunnar ut jordatmosfärens ozonskikt. Utan det skiktet skulle både människor
och naturmiljön skadas allvarligt av solens ultravioletta ljus. Dessa köldmedier får inte installeras i nya anläggningar. För CFC gäller också användningsförbud och krav på tömning av systemen. För HCFC gäller påfyllnadsförbud medan användningsförbud införs år 2015.

Ersättningsämnena för CFC och HCFC tillhör vanligen gruppen HFC. HFC har ingen ozonnedbrytande effekt men har dock en i de flesta fall mycket hög klimatpåverkan (GWP-faktor).

Den som är verksamhetsutövare för en anläggning med köldmedier har huvudansvaret för att gällande bestämmelser för anläggning och drift följs.

Ny lagstiftning om köldmedier

Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning för f-gas i kraft (EU 517/2014). Den nya förordningen innebär en förändring i läckagekontrollens intervaller för vissa anläggningar. Istället för att basera läckageintervall på mängden (kg) köldmedium så baseras den på det specifika köldmediets växthuspåverkan. Detta uttrycks som koldioxidekvivalenter (CO2eq). Varje köldmedium har en uträknad Global Warming Potential (GWP-faktor). Desto högre GWP, desto större växthuspåverkan har gasen. Detta innebär också att aggregat med mindre än 3 kg köldmedium kan omfattas av rapportering till kommunen, om det vid översättning till det nya systemet omfattar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

I Sverige har vi en ny svensk förordning, Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, som reglerar detta. Förordningen trädde i kraft 2017. I samband med de nya bestämmelserna kan det innebära att du har aggregat som tidigare inte omfattats av årsrapporteringen eller haft längre kontrollintervall, som nu ändrats. Därför är det viktigt att kontrollera sin anläggning! För verksamhetsåret 2017 ska tex. aggregat på under 3 kg men som omfattar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer redovisas i årsrapporten som lämnas in 2018.

Hemsidan ”Allt om F-gas” är en oberoende sida som tagits fram av myndigheter och branschorganisationer för att underlätta övergången i lagstiftningen . På hemsidan finner du svaret på en del frågor, översättningstabell från kg till koldioxidekvivalenter samt verktyget ”anläggningskollen” som hjälper dig ta reda på vad som gäller för just din anläggning.

Installation av ny utrustning

Miljösektionen ska informeras i god tid före installation av ny utrustning (aggregat), som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer (gäller även konvertering). Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd som avgör om information till miljökontoret skall lämnas in, alltså inte den totala köldmediemängden i en anläggning.

Återkommande läckagekontroll

För att säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick och inte läcker krävs kontroller. Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:

 • Minst var 12:e månad om utrustningen innehåller 5-50 ton koldioxidekvivalenter
 • Minst var 6:e månad om utrustningen innehåller 50-500 ton koldioxidekvivalenter
 • Minst var 3:e månad om utrustningen innehåller 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer

Utöver ovanstående intervall så ska läckagekontroll alltid göras

 • Vid nyinstallation.
 • Då ett läckage upptäckts och åtgärdats ska en läckagekontroll utföras inom en månad efter reparationen för att säkerställa att reparationen fungerat.

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt kontrollorgan. Du kan få information om
vilka kylentreprenörer som är godkända hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Det är viktigt att hålla reda på datum då kontrollen har utförts eftersom det inte får gå mer än 12, 6 respektive 3 månader mellan kontrollerna. Läckagekontroll skall också ske vid nyinstallation av aggregat och senast inom en månad efter att ingrepp gjorts i en befintlig krets.

Rapportering till miljökontoret

Om den totala köldmediemängden i anläggningen är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du varje år rapportera till miljösektionen. Senast den 31 mars ska du lämna en årsrapport över de kontroller som du har låtit genomföra under det närmast föregående kalenderåret. Utrustning (aggregat) under 5 ton koldioxidekvivalenter räknas inte med i den totala mängden. Dessa aggregat behöver heller inte vara med i rapporten.

Kontrollrapporten ska ha inkommit till miljökontoret senast den 31 mars.

Tillsyn och avgifter

Miljösektionen granskar kontrollrapporterna för att se att endast tillåtna
köldmedier används och att anläggningarna är i bra skick. En avgift tas ut för miljösektionens rapportgranskning enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift

Miljösektionen är skyldig att i vissa fall besluta om en miljösanktionsavgift enligt
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Avgiften betalas till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen har begåtts avsiktligt eller av misstag.

Exempel på miljösanktionsavgifter som rör köldmedia (se 9 kap i
förordningen):

 • ingen läckagekontroll inom angivna kontrollintervall - 5000 kr
  att inte informera miljösektionen om installation eller konvertering av aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer - 5000 kr
 • utebliven eller sent inkommen rapport över årlig läckagekontroll (efter 31 mars) - 1000 kr
 • om du inte upprättat och fört register över utrustning med fluorerade växthusgaser - 2000 kr
 • utebliven installationskontroll - 5000 kr