Buller och luftkvalitet

Hörselskydd

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Höga bullernivåer kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, sämre kommunikation, trötthet, irritation, stress och sömnsvårigheter. Störs du av buller kontaktar du i första hand den som orsakar bullret, exempelvis fastighetsägaren eller företaget.

Luftkvalitet

Frisk luft är en viktig förutsättning för god hälsa. Särskilt känsliga grupper för luftföroreningar är barn, gamla och personer med luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar. Den största källan till luftföroreningar i Eda kommun är trafiken.

Eda kommuns miljömålsarbete för miljömålet ”Frisk luft”

Eda kommun är medlem i Värmlands Läns luftvårdsförbundsom som utför luftmätningar i de värmländska kommunerna. Läs mer om luftmätningar och luftkvalité på Värmlands Läns luftvårdsförbunds hemsida och Miljösamverkan Värmland hemsida.

Eda kommun arbetar även aktivt med miljööverenskommelser som är i samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Miljööverenskommelserna syftar till att stärka arbetet med att uppnå Sveriges miljömål samt bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås. Eda kommun bidrar i och med arbetet med miljööverenskommelserna bland annat till miljömålet ”god bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”, som i sin tur påverkar miljömålet ”frisk luft”. Läs mer om miljömålen på sverigesmiljömåls hemsida eller de gobala målen.

Vill du veta mer om Eda kommuns arbete med miljööverenskommelserna kan du läsa mer under rubriken ”Klimat, miljö och hållbarhet”.